Halk Egitimi Merkezi

(446) 751 20 63

Haci Yusuf Mah. Cumhuriyet Cad. No: 124 İc Kapi No: 2 Kemaliye / Erzincan